Schoolgids en formulieren

Met onze schoolgids willen wij u informeren over onze identiteit, praktische schoolzaken en de ontwikkelingen van ons onderwijs. De informatie is bedoeld voor ouders/verzorgers van onze huidige en toekomstige leerlingen. Ouders van toekomstige leerlingen kunnen op deze manier kennismaken met de school. Ouders van huidige leerlingen kunnen zich laten informeren over de actuele ontwikkelingen van het onderwijs en praktische zaken van de school. 

 

Schoolplan en Jaarplan

In het schoolplan vindt u onze plannen voor het onderwijs van 2020- 2024 In het jaarplan vindt u de plannen voor het huidige schooljaar. Er is een nieuw Koersplan voor de SPCO. Op basis van het Koersplan is het schoolplan voor de Meent geschreven.

 

Aansprakelijkheid scholen en aanvullende verzekering

De school kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan derden. Aansprakelijkheid is gebaseerd op de wet en komt bijvoorbeeld voort uit: onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of stageovereenkomsten. (zie hieronder de volledige tekst)

 

Meldcode SPCO

Wij werken volgens de richtlijnen van de Meldcode. Dit is een stappenplan waarin staat hoe wij als professionals om moeten gaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

 

Protocol gescheiden ouders

Als de school te maken heeft met gescheiden ouders, neemt de school een neutrale positie in. Het belang van het kind en wat de wet zegt over de informatieverstrekking zijn leidend voor het handelen van de school. Om het handelen van de school zichtbaar te maken stelt de school een protocol op.

 

Protocol toelating en verwijdering van leerlingen

 

Voor het aanvragen van verlof gebruikt u het formulier Aanvraag vrijstelling leerplicht: