Veilige omgeving

Om tot een veilig leefklimaat te komen werken we op school met het programma Afgesproken.

Hierin staan de onderstaande verantwoordelijkheden centraal (de 3 V’s):

  • Ik doe mijn werk zo goed als ik kan.
  • Wat ik doe is goed voor de groep.
  • Ik zorg voor de school, het lokaal en onze spullen.

Binnen deze drie verantwoordelijkheden hebben we met de leerlingen voor vier verschillende situaties in en om de school afspraken gemaakt. We hebben vastgelegd hoe we ons gedragen tijdens een instructie, het zelfstandig werken, de vrije momenten en de omgang met elkaar.

Als een leerling of groep leerlingen zich niet aan de afspraken houdt, worden ze nogmaals besproken en worden er aan hun handelen consequenties verbonden. Gelukkig ervaren we een grote mate van rust en respect op school en worden de afspraken goed nageleefd.

Antipestprotocol

We gaan ervan uit dat elke persoon respect opbrengt voor de ander. Pesten wordt dus niet getolereerd en door middel van hoor en wederhoor proberen we dader en slachtoffer hiervan bewust te maken. We hanteren daarom een antipestprotocol en ervaren dat kinderen goed met elkaar omgaan.